SUWALSZCZYZNA Biuro Turystyczne
Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

RODO

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Turystyczne Suwalszczyzna IMAGE Paweł Zajdler z siedzibą w Suwałkach pod adresem ul. Chłodna 6, 16-400 Suwałki. Inspektorem ochrony danych w B.T. SUWALSZCZYZNA Image Paweł Zajdler jest Paweł Zajdler.

2)Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie umowy o świadczenie usług turystycznych  i wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Biuro Turystyczne SUWLASZCZYZNA Image Paweł Zajdler, a także wykonania ciążących  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3)Biuro Turystyczne SUWALSZCZYZNA Image Paweł Zajdler jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami, Organizatorami i Agentami) oraz Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy.  W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

4) Przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług turystycznych. Ponadto jesteśmy zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie Ciebie ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę

Wchodzi w życie : Suwałki 25.05.2018Opublikowane na stronie www.turystyka-suwalszczyzna.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
INFO